Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 sửa đổi bổ sung mới nhất rẻ nhất tại hà nội tp hồ chí minh nxb tài chính btc » niên giám thống kê toàn quốc 2013 » LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Áp dụng từ 01/01/2015) – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Áp dụng từ 01/01/2015) – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (Gồm 20 chương, 175 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường; quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết bảo vệ môi trường… Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải… Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới như: Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 Quy định và hướng dẫn thi hành quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm. Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…
Để các cơ quan, đơn vị, ban ngành kịp thời nắm bắt những thông tin mới trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Áp dụng từ 01/01/2015) – CÁC VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH, CHỈ ĐẠO, XỬ LÝ VI PHẠM NGÀNH

 

luat bao ve moi truong

 

 

Giá bìa :  335,000đ

 

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7, KHÓA XIII VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Phần 2: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ PHÍ, LỆ PHÍ MÔI TRƯỜNG.

Phần 3: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Phần 4: TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ GÂY THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG, BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ THU HỒI, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ.

Phần 5: HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ.

Phần 6: NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÀ CHẤT ĐỘC HẠI, LÂY NHIỄM.

Phần 7: HỆ THỐNG CHI TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG.

Phần 8: CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ, KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP.

Phần 9: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

 

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:

che do ke toan dn

 

 

Giá bìa : 350,000đ

 

Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI (Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp – Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp).
1. Hệ thống tài khoản kế toán.
2. Hệ thống báo cáo tài chính.
3. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp.
4. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán.

Phần 2: NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG CẦN NẮM VỮNG.
1. Luật kế toán.
2. Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.
3. Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

,