niên giám thống kê hà nội 2013

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

niên giám thống kê hà nội 2013

như thường lệ vào quý 2 hàng năm nhằm kịp thời nhu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế-xã hội của quý khách xa gần. Cục thống kê thành phố hà nội biên soạn cuốn sách niên giám thống kê hà nội 2013
niên giám thống kê hà nội 2012niên giám thống kê hà nội 2012
Nội dung cuốn sách niên giám thống kê hà nội 2013 phản ánh tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời kì (2005-2009-2010-2011-2012) và được biên soạn chủ yếu bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh. Các số liệu đều được thu thập, xử lí tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

nội dung chi tiết cuốn sách niên giám thống kê hà nội 2013 gồm :
Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu.

Phần II: Dân số và Lao động.

Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.

Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể.

Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Phần VII: Công nghiệp.

Phần VIII: Thư­ơng mại và Du lịch.

Phần IX: Chỉ số giá.

Phần X: Vận tải, B­ưu chính và Viễn thông.

Phần XI: Giáo dục.

Phần XII: Y tế, Văn hoá, Thể thao.

Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.

niên giám thống kê hà nội 2013

mời quý vị tham khảo thêm cuốn sách biểu thuế xnk 2015
niên giám thống kê hà nội 2013
niên giám thống kê toàn quốc 2013 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

Trong lần xuất bản này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục bổ sung một số biểu và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm và định nghĩa liên quan nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.

Tổng cục Thống kê chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để niên giám thống kê toàn quốc 2013 ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.

, , ,