niên giám thống kê việt nam 2013

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

niên giám thống kê việt nam 2013 phát hành tháng 6 năm 2013

tác giả: tổng cục thống kê

phát hành tháng 6 năm 2013

niên giám thống kê việt nam 2013 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn niên giám thống kê việt nam 2013 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế

Trong lần xuất bản này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục bổ sung một số biểu và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm và định nghĩa liên quan nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin trong cuốn niên giám thống kê việt nam 2013.
niên giám thống kê việt nam 2013
trích đoạn biểu thuế xnk 2015 của niên giám thống kê việt nam 2013:

8. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc
8.1. Lưowg
Lương là khoản tiền được trá cho thời gian làm việc bình thường, bao gồm lương cơ bản, tiền trợ cấp Sinh hoạt và Các khoản trợ cấp thường xuyên khác. Không tín/1 vào lưong các khoán sau.- tiền thanh toán làm ngoài giờ, tiền thưởng, tiền trợ cấp gia đình, tiền bảo hiểm xã hội do người chủ đã trả trực tiếp cho ngưòi làm công ăn lương và các khoán chi Jà có tính cách ân huệ để bổ Sung cho tiền lương bình thường.
8.2. Thu nhập từ việc làm
Thu nhập từ việc làm là khoán tiền công dưới dạng tiền mặt hoặc hiện Vật trả cho người làm công ăn lương đối với thòi gian hoặc công việc đã làm, cùng với khoản tiền trả cho thòi gian không làm việc như nghỉ phép hoặc nghỉ hè hàng năm, nghỉ lễ hoặc Các thòi gian nghỉ khác được trả lương, bao gồm cả những khoản tiền công khác được nhận thường xuyên có tinh chất như Iưong trước khi người chủ khấu trừ [các khoản mà người chủ đã trả cho người làm công ăn lưong đóng bảo hiếm xã hội, tiển đóng cho chế độ hưu trí, phí bảo hiếm y tế, báo hiếm xã hội trá thay lưong (trả cho người lao động trong
thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động), phí đoàn thể và các khoán nghĩa
Không tính vào thu nhập từ việc làm các khoán Sau: Tiền bảo hiểm Xã hội Và tiền ho Chế độ hưu trí mà người chủ đã đóng cho người làm công ăn lương và những phúc lợi người làm công ăn lương đã nhận được từ các khoản này, tiền Chi trả cho kết thúc hợp đổng, các khoản phúc lợi không thường xuyên (như tiền thưởng cuối năm, tiền biếu,.
niên giám thống kê việt nam 2013 có độ giầy 899 trang
sách do tổng cục thống kê biên soạn và nhà xuất bản thống kê sản xuất

, , ,