Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

sách Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách kế toán, kiểm toán, quản lý thu, chi tài chính, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước như: Quyết định 31/QĐ-KTNN ngày 20-01-2016 của Kiểm toán nhà nước Ban hành Quy trình Thanh tra của Kiểm toán nhà nước,       Quyết định 161/QĐ-KTNN ngày 17-2-2016 Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểmtoán nhà nước, Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18-01-2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước       ,         Thông tư 09/2016/TT-BTCngày 18-01-2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước,    Quyết định08/2016/QĐ-TTg ngày 26-02-2016 Quy định việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung…

Quy trình thanh tra kiểm toán sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2106

Để các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, đồng thời nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài chính, kế toán của cán bộ quản lý, của kế toán trưởng các đơn vị, Trung tâm giới thiệu sáchSài Gòn cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TOÁN VÀ

CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiểm toánnhà nước

Phần thứ hai    . Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụngnguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần thứ ba.    Quy định việc tổ chức, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Phần thứ tư      . Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính, lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Phần thứ năm.  Hướng dẫn mới nhất về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước   

Xem thêm >>

chuyên phân phối muối rửa bát somat dùng cho máy rửa bát