QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH

Kiểm toán tài chính là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và các tài liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty. Đây là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng đến cách thức và phương thức mà nhà quản lý thu hút vốn đầu tư để thành lập, duy trì và mở rộng công việc kinh doanh. Vì vậy trong những năm qua Chính phủ cũng như Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà Nước đã ban hành các văn bản có liên quan như: Quyết định số 376/QĐ-KTNN ngày 15/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước Về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp. Quyết định số 306/QĐ-KTNN ngày 04/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước Về việc ban hành

 

quy trinh thanh tra tai chinh

 

Giá bìa : 335,000đ

 

hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn liền với phát triển nhà và đô thị. Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán. Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.
Nhằm Lãnh đạo và Kế toán trưởng các doanh nghiệp có được các văn bản nói trên tìm hiểu và áp dụng kịp thời. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH
VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Phần 1: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP.

Phần 2: QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ NIÊM YẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, THUẾ & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.

Phần 4: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ.

Phần 6: LUẬT THANH TRA VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

, , , , , ,