Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Công tác soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác:

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

Nội dung cuốn sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất bao gồm:

PHẦN THỨ NHẤT. THE THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    5

I.    HỆ THỐNG CÁC LOẠI VĂN BẢN    5

II.    KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    6

III.    HƯỒNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (Theo thông tư số

01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)    7

1.    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÔNG CHỮ, KHC GIẤY, Kiểu TRÌNH BÀY, ĐỊNH LỂ

TRANG  7

2.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN    8

4.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO    19

5.    BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO    20

6.    Sơ ĐỔ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THE THỨC VĂN BẢN    21

7.    SO ĐÓ BÓ TRÍ CÁC THÀNH PHAN THE THứC BảN SAO VĂN BảN    23

8.    MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THE THỨC BẢN SAO    24

9.    VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    27

PHẦN THỨ HAI. MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG    CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP

1.    MẪU NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT)            32

2.    NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT) CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND    33

3.    NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TR!    34

4.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP)    35

5.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH GIÁN TIẾP)    37

6.    MẪU VĂN BẢN (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH)    39

7.    MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI KHÁC    40

8.    MẪU CÔNG VĂN    41

9.    MẪU CÔNG VĂN (GỬI CHO MỘT HOẶC MỘT số NHÓM ĐỐI TƯỢNG NHẤT ĐỊNH)    42

Xem thêm >>

chuyên phân phối muối rửa bát somat dùng cho máy rửa bát