đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

  đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013
 • Giá bán:
  398,000 VNĐ
  Xuất bản:
  năm 2013
  Tác giả:
  UBND TP hà nội

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Xây dựng bao gồm 4 phần, 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 phần xd được bố cục cụ thể như sau:

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 nxb xây dựng

Phần I: Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần xây dựng
Phần II: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 -Phần xd.
Phần III: Chi tiết đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 phần XD dựng gồm:
Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV: Công tác làm đường
Chương V: Công tác xây gạch đá
Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẩn
Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX: sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI: Các công tác khác

Phần IV: Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Xây dựng

Tập đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Lắp đặt bao gồm 4 phần 4 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Phán I – Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần Lắp đặt.

Phán II – Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công Thành phố Hà Nội – Phần Lắp đặt.
Phần III – Chi tiết tập đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần lắp đặt gồm :

Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV : Khoan khai thác nước ngầm

Phần IV Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá tn gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình Thành phô’ Hà Nội -Phần Lắp đặt

Mỗi loại đơn giá công tác xây dựng được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định ứieo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

- Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau :

+ Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

+ Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.

+ Hao phí nhân công là hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số H£àv công và tiền lương một ngày công (bao gồm tiền lương theo cấp bậc thợ và rr.ỏt số phụ cấp khác) theo cấp bậc thợ bình quân của công nhân trực tiếp thi công.

+ Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử đun2 và giá ca máy và thiết bị thi công của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội JÕĨ12 bố. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí rr.áv và thiết bị thi công chính.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1- Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công trình xây dựng, Đơn giá Xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần XD, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.
2- Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đom giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.
3- Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Xây dựng thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh cát -khoản chi phí sau :

- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thờ điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

- Chi phí nhân công được điều chỉnh bằng cách nhân chi phí nhân công lậ] theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNC ĐC) được tính toá theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Uỷ ban nhân dân Thành phố H. ~ Nội công bố có hiệu lực. Hệ số điều chỉnh nhân công được tính trên cơ sở tỉ lệ giữ mức lương tối thiểu chọn để tính chi phí nhân công trong tập đơn giá vói mức lươn tối thiểu vùng nơi thực hiện dự án, gói thầu đang áp dụng để lập dự toán the quy định.

- Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau :

+ Chi phí máy thi công trong dự toán khi điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùn theo quy định được xác định bằng cách nhân chi phí máy thi công lập theo tập đc giá này với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công(KMXC ĐC) được tính toán the hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ưỷ ban nhân dân Thành phố Hà N< công bố có hiệu lực. + Chi phí nhiên liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu t thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy’ thiết bị thi công thành phố Hà Nội do UBND Thành phố công bố. - Hệ số máy thi công KMXC ĐC được tính toán như sau : + Bước 1: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình tổng hợp các loại máy í dụng để thi công công trình. + Bước 2 : Lập bảng tính giá ca máy thi công theo mức lương đang áp dụng tính đơn giá và theo mức lương tối thiểu mới của từng máy và tổng chi phí máy thi công theo hai mức lương trên. + Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình bằng cách lấy tổng chi phí máy thi công theo mức lương mới chia cho tổng chi phí máy thi công theo mức lương chọn để tính đơn giá. 4- Xử lý chuyển tiếp : - Đối với các cồng trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc ‘ đã lập dự toán theo tập đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số ‘ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội nhưng đến ihời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ 1 đinh thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình iheo tập đơn giá này. - Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc ; chi đinh thầu trước thời điểm Quyết đinh này có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán .. đl được duyệt, theo quy định hiện hành của Nhà nước. * Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội -Phần Xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét phê quyết./.

Từ khóa tìm kiếm trên google:

 • đơn giá xây dựng hà nội 2013

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn