đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

  đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013
 • Giá bán:
  398,000 VNĐ
  Xuất bản:
  năm 2013
  Tác giả:
  UBND TP hà nội

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Xây dựng bao gồm 4 phần, 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 phần xd được bố cục cụ thể như sau:

đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 nxb xây dựng

Phần I: Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần xây dựng
Phần II: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 -Phần xd.
Phần III: Chi tiết đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 phần XD dựng gồm:
Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV: Công tác làm đường
Chương V: Công tác xây gạch đá
Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẩn
Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX: sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI: Các công tác khác

Phần IV: Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Xây dựng

Tập đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 – Phần Lắp đặt bao gồm 4 phần 4 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Phán I – Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần Lắp đặt.

Phán II – Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công Thành phố Hà Nội – Phần Lắp đặt.
Phần III – Chi tiết tập đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội năm 2013 Phần lắp đặt gồm :

Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình

Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị

Chương IV : Khoan khai thác nước ngầm

Phần IV Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá tn gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình Thành phô’ Hà Nội -Phần Lắp đặt

Mỗi loại đơn giá công tác xây dựng được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định ứieo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

- Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau :

+ Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

+ Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.

+ Hao phí nhân công là hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số H£àv công và tiền lương một ngày công (bao gồm tiền lương theo cấp bậc thợ và rr.ỏt số phụ cấp khác) theo cấp bậc thợ bình quân của công nhân trực tiếp thi công.

+ Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử đun2 và giá ca máy và thiết bị thi công của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội JÕĨ12 bố. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí rr.áv và thiết bị thi công chính.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1- Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công trình xây dựng, Đơn giá Xây dựng công trình thành phố Hà Nội – Phần XD, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.
2- Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đom giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.
3- Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – Phần Xây dựng thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh cát -khoản chi phí sau :

- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thờ điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.

- Chi phí nhân công được điều chỉnh bằng cách nhân chi phí nhân công lậ] theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNC ĐC) được tính toá theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Uỷ ban nhân dân Thành phố H. ~ Nội công bố có hiệu lực. Hệ số điều chỉnh nhân công được tính trên cơ sở tỉ lệ giữ mức lương tối thiểu chọn để tính chi phí nhân công trong tập đơn giá vói mức lươn tối thiểu vùng nơi thực hiện dự án, gói thầu đang áp dụng để lập dự toán the quy định.

- Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau :

+ Chi phí máy thi công trong dự toán khi điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùn theo quy định được xác định bằng cách nhân chi phí máy thi công lập theo tập đc giá này với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công(KMXC ĐC) được tính toán the hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ưỷ ban nhân dân Thành phố Hà N< công bố có hiệu lực. + Chi phí nhiên liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu t thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy’ thiết bị thi công thành phố Hà Nội do UBND Thành phố công bố. - Hệ số máy thi công KMXC ĐC được tính toán như sau : + Bước 1: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình tổng hợp các loại máy í dụng để thi công công trình. + Bước 2 : Lập bảng tính giá ca máy thi công theo mức lương đang áp dụng tính đơn giá và theo mức lương tối thiểu mới của từng máy và tổng chi phí máy thi công theo hai mức lương trên. + Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình bằng cách lấy tổng chi phí máy thi công theo mức lương mới chia cho tổng chi phí máy thi công theo mức lương chọn để tính đơn giá. 4- Xử lý chuyển tiếp : - Đối với các cồng trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc ‘ đã lập dự toán theo tập đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số ‘ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội nhưng đến ihời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ 1 đinh thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình iheo tập đơn giá này. - Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc ; chi đinh thầu trước thời điểm Quyết đinh này có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán .. đl được duyệt, theo quy định hiện hành của Nhà nước. * Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội -Phần Xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét phê quyết./.

professional personal statement proofreading websites for school professional business plan writing for hire for mba custom blog ghostwriter for hire au help me write religious studies blog post best cv proofreading service for university cheap argumentative essay writer service uk pay for my argumentative essay on lincoln esl creative writing editing sites uk pay to get criminal law resume best case study proofreading services uk essay writing for hire gb essay writers esl problem solving ghostwriter service uk esl blog post ghostwriting for hire us esl business plan ghostwriting sites for school best research proposal editor sites au persuasive ghostwriting site usa esl reflective essay editor services for school write me cheap critical analysis essay order algebra book review masters essay editor sites usa professional phd homework sample professional cv ghostwriters site au presentation ghostwriter site gb cheap critical analysis essay ghostwriter sites for phd best cover letter ghostwriters service for university esl rhetorical analysis essay writer site au professional dissertation proposal proofreading service for university noam chomsky essays write ancient civilizations thesis the song of j alfred prufrock analysis esl term paper editing sites uk pay for earth science article write me top scholarship essay online write me best critical essay on usa help with cheap expository essay on brexit best research paper ghostwriting for hire gb popular creative writing proofreading services uk esl cv writers sites for school professional movie review ghostwriting websites usa custom mba report professional article review editing site gb pay for u.s. history and government dissertation conclusion music mogul definition professional editing service online order speech assignment critical essay writing services us professional papers ghostwriter service uk cheap university essay proofreading for hire gb esl expository essay ghostwriters websites for mba esl critical thinking proofreading websites gb write religious studies resume top article editing service au best definition essay ghostwriters sites online help writing environmental studies research paper best definition essay editing website uk professional school application letter topics popular mba case study examples cheap phd article review examples professional case study editor for hire ca best papers writer websites online custom university essay writing websites usa esl article editor website cheap personal statement writing sites for school custom thesis proposal editor site for masters best problem solving ghostwriting site for university top dissertation chapter writing website au professional analysis essay proofreading websites ca pay to get family and consumer science biography popular research proposal writer sites gb top admission paper writers service for school dissertation writing for hire gb esl report writer site us esl argumentative essay writers websites usa cheap biography ghostwriters services for mba professional research proposal writer site for school esl blog post writer websites gb buy custom argumentative essay on pokemon go cheap dissertation methodology editor site us best thesis writers site gb best custom essay writers for hire ca best papers ghostwriter service for school custom letter editor sites au drama writers websites blog post writing website online top curriculum vitae writer services uk write history dissertation conclusion top blog writing site online top school essay ghostwriting website usa best school admission essay advice cheap reflective essay writer website usa top mba essay proofreading sites usa custom letter proofreading website for school pay for my popular descriptive essay on trump top resume writers website usa best dissertation hypothesis ghostwriter services us top cv ghostwriting website us write my sociology term paper professional masters essay ghostwriter sites us custom phd problem solving assistance professional annotated bibliography ghostwriting for hire online life science essay editor website custom research paper ghostwriter for hire online do my investments argumentative essay best creative essay editing for hire for phd thesis proposal writers services au esl definition essay editing service for masters professional creative writing writer website online macbeths fatal flaw custom thesis proposal proofreading service for phd cheap mba essay ghostwriting service usa popular critical thinking writer websites for masters macbeth power hungry quotes popular analysis essay writing sites for masters write top personal essay on lincoln sonnys blues movie cheap curriculum vitae ghostwriting sites for university best critical analysis essay ghostwriters sites for college judy brady i want a wife thesis esl creative writing editing website for school best application letter editor websites for phd best research paper editor services us cheap research paper ghostwriters service usa professional mba thesis proposal advice write my esl speech esl cheap essay writers services gb best critical analysis essay writing services au professional ghostwriter site for phd popular definition essay proofreading sites for mba popular college essay ghostwriting website for mba assignment writing websites gb custom essay editing services cheap dissertation chapter ghostwriter for hire for mba write me world literature resume esl critical thinking editor website gb dissertation abstract editor websites online blog post editor sites usa top letter editor site ca cheap literature review writer services usa custom university report topics custom mba essay proofreading sites gb top cover letter ghostwriters site for school professional dissertation methodology proofreading services usa ernest hemingways writing style help writing social studies speech popular cheap essay proofreading website ca custom article review writers sites for phd ginger pye characters cheap school essay on donald trump professional college essay editing services usa professional letter editing for hire for college best home work proofreading sites uk best analysis essay proofreading site uk cheap descriptive essay ghostwriter services best personal statement proofreading site online cheap movie review writer site popular college homework sample popular personal statement writer services for masters boring essay topics professional admission paper ghostwriter for hire for phd popular rhetorical analysis essay ghostwriting website for college a poison tree william blake analysis professional college essay ghostwriter sites for mba professional report ghostwriter websites for mba top literature review writing website gb professional article editing services uk cheap dissertation methodology ghostwriting service online cheap critical thinking editor services for college esl masters essay ghostwriter sites uk cheap scholarship essay proofreading site for school exemplification essay thesis popular reflective essay writing services gb cheap research proposal writer site for school professional cheap essay ghostwriter site gb esl critical analysis essay ghostwriters site for college closet scene hamlet popular letter proofreading websites do my management resume amway in china pay for my environmental studies cover letter best college essay editing services us cheap resume writing website for university popular school essay writers for hire au harlem poem analysis best college essay ghostwriters websites for phd top speech editor for hire for college best writers website online the monk bought lunch top assignment ghostwriter site au custom course work writer websites for mba best resume ghostwriter sites us best course work ghostwriting website for university rhetorical analysis essay writers website us university essay on investments cheap dissertation methodology ghostwriters services uk top school problem solving assistance custom cv editor service au top best essay editing website for college best article review writing for hire for university buy trigonometry speech top creative writing writers service for masters help me write music report top dissertation editor services online professional book review proofreading websites for university best thesis editing website usa custom speech editor websites usa write me speech dissertation introduction best scholarship essay ghostwriting service uk custom dissertation chapter ghostwriting sites for masters popular content ghostwriter for hire for phd cheap essay editing service au top reflective essay writers sites usa pay to write cheap argumentative essay on hacking do my law application letter professional school essay ghostwriter service online pay to get communication paper main theme of macbeth popular business plan editing service for mba top biography editor website top school essay proofreading site for masters pay to get cheap college essay on civil war cheap admission paper proofreading website us top academic essay writer service uk help with my engineering essay popular college argumentative essay samples top thesis statement ghostwriter site uk walt disney company strategy personal essay ghostwriter services gb type my cheap definition essay on pokemon go professional dissertation editing website uk esl definition essay ghostwriter site ca top mba essay ghostwriting website online nelson mandela achievements professional personal statement writers services for masters university essay example best dissertation chapter proofreading websites ca esl cheap essay ghostwriters websites uk custom book review writer sites top home work writers sites for university custom book review proofreading sites for school top annotated bibliography ghostwriters site for college popular phd course work cheap content editing for hire for phd top masters masters essay topic top cheap essay ghostwriter website au best blog post ghostwriters service uk do my term paper online environmental studies essay proofreading service top critical essay writers sites usa best essay proofreading website usa abortion social issue help with my professional school essay on founding fathers pay to do best analysis essay on hillary clinton esl research paper writer sites gb best reflective essay writer websites for college pay to write ancient civilizations assignment custom research paper ghostwriters service gb professional academic essay writers sites gb pay to write top university essay on founding fathers order popular best essay on pokemon go popular university dissertation abstract esl best essay ghostwriter website au professional annotated bibliography editor site popular admission essay editor for hire us pay to write health report pay to get esl dissertation online top report ghostwriters websites ca custom ghostwriter website for mba best letter writer websites gb custom essays ghostwriting for hire for mba best blog editor websites au custom dissertation conclusion writers service us argumentative essay writing website uk cheap speech editing website us silas deane death cheap critical thinking proofreading website ca help writing earth science letter inability to act custom mba essay proofreading websites professional article review ghostwriter for hire for mba top descriptive essay ghostwriters sites for school professional dissertation results writer sites au custom curriculum vitae writer for hire for mba pay to get family and consumer science blog post cheap creative essay editing websites gb best blog ghostwriters website au casy grapes of wrath professional university critical analysis essay examples professional creative writing writer website for college custom literature review writers for hire for school professional biography writers services uk colors used in the great gatsby cheap resume writer websites for school professional cv writing site for masters help with environmental studies dissertation introduction top argumentative essay writers website for university custom term paper writers service for phd popular phd dissertation abstract samples pay to do communication business plan cheap best essay writers website gb best bibliography ghostwriters for hire dissertation results editing sites au custom case study editing site admission essay ghostwriters service online custom academic essay ghostwriters websites uk education essay ghostwriter service dissertation editor websites uk popular business plan editor site au esl cheap essay writers site online professional dissertation methodology ghostwriters website uk top research paper editing website for mba aristotle tabula rasa argumentative essay writer for hire usa cheap argumentative essay proofreading for hire for university pay for my medicine case study critical thinking writers site online pay for professional dissertation conclusion online write me english as second language curriculum vitae professional blog writers service popular movie review writers services for phd esl essay ghostwriting websites do my engineering literature review professional definition essay editor website au do my geometry homework pay for cheap custom essay on lincoln best cheap essay ghostwriting website au custom phd definition essay example pay to get sociology literature review top critical analysis essay ghostwriters website us custom expository essay writers for hire au pay for music cv help with my film studies argumentative essay an american childhood annie dillard summary help writing economics critical thinking top dissertation editor sites au professional annotated bibliography writers services for school professional resume ghostwriters sites best research paper writers service ca professional report writer website for masters best movie review ghostwriters sites ca help writing popular thesis proposal online top papers proofreading services for college pay for professional school essay on brexit cover letter ghostwriting for hire online cheap phd personal essay help professional personal statement editing service usa professional research proposal ghostwriter services us professional expository essay writer service ca help writing esl literature review pay for esl academic essay on founding fathers custom personal essay writing site au esl dissertation results writer sites for phd popular article writing services for masters creative writing stories best custom essay editor websites online cheap dissertation methodology ghostwriters websites au order drama problem solving content writers site online cheap ghostwriters service us professional course work ghostwriter services online esl papers editing services us professional mba course work topics cheap article review proofreading service us esl best essay ghostwriters service us top problem solving ghostwriters for hire for phd family essay ideas write my investments personal statement in cold blood character cheap research proposal ghostwriters sites for university pay for engineering term paper help me write women and gender studies dissertation hypothesis top speech editing websites usa esl scholarship essay editing sites for mba professional masters annotated bibliography pay for professional creative essay on usa professional university essay proofreading services for masters type my engineering curriculum vitae cheap scholarship essay writers site us top problem solving ghostwriter service for phd professional masters essay ghostwriter services for mba top phd article examples pay to get law movie review popular rhetorical analysis essay proofreading website ca popular annotated bibliography ghostwriter sites for masters best term paper writers service uk custom definition essay editing service usa breastfeeding research paper professional annotated bibliography proofreading site type my philosophy argumentative essay top definition essay editor service online best admission essay ghostwriters services gb popular case study editing for hire for school cheap masters essay writers for hire gb cheap phd definition essay examples esl problem solving editing website usa cheap mba movie review cheap business plan editing websites for mba cheap research paper ghostwriters websites for school cheap masters presentation assistance top term paper writer website top persuasive essay writing website for masters popular bibliography ghostwriters site for college cheap critical analysis essay writers services uk buy esl dissertation proposal professional mba essay ghostwriters service ca best literature review ghostwriting sites usa term paper ghostwriters for hire professional custom essay proofreading service gb pay for my cheap persuasive essay on civil war top literature review writers sites usa cheap speech editing websites online popular cheap essay ghostwriting site uk cheap case study writer website for college esl movie review editing websites for phd professional mba descriptive essay assistance top application letter ghostwriter websites cheap annotated bibliography writers for hire for masters top thesis statement ghostwriters services cheap critical essay editor websites top business plan editor services individual vs society examples cheap scholarship essay ghostwriter for hire ca esl book review writer services for mba popular creative writing ghostwriters site for phd write my botany dissertation chapter professional admission essay editing websites gb cheap admission paper writing service for mba top thesis proposal ghostwriting sites us custom thesis proposal ghostwriter websites for college popular cheap essay proofreading site for masters esl report editor sites ca professional thesis proposal editor website for school antebellum reform movements best content proofreading site for phd top argumentative essay ghostwriting site for mba the giver irony cheap case study writer site for school professional home work ghostwriter sites for college top blog post writing sites us professional content editor site for mba professional critical thinking ghostwriter site for mba professional personal essay ghostwriters site for mba top cv ghostwriting for hire ca best term paper editor services for phd popular scholarship essay writer site for school esl course work proofreading websites how to write a concert report home work ghostwriting websites us popular dissertation hypothesis editing service for masters esl masters college essay assistance popular critical thinking ghostwriters site uk help with statistics dissertation hypothesis write my life science curriculum vitae write top application letter online custom analysis essay editor websites for college best analysis essay writer sites usa best admission paper editing websites for university cheap definition essay ghostwriting website gb help with my environmental studies cv best personal essay writers site for college cheap ghostwriters service phd essay help esl personal essay on civil war write best curriculum vitae best article ghostwriter websites for school definition proofreading websites usa cheap bibliography ghostwriting for hire for phd essay about diversity masters essay ghostwriting for hire esl homework editing service for phd esl phd essay writing sites gb best research proposal editor service uk cyrano de bergerac analysis professional scholarship essay editor service for masters popular presentation ghostwriter for hire for college esl dissertation abstract editing site gb top essay ghostwriting sites ca cheap book review ghostwriters service us creative essay editor website au top thesis ghostwriter service gb earth science writing site cheap creative essay writer websites for mba help me write geology admission essay cheap university rhetorical analysis essay ideas professional admission essay writing site popular college essay editing website usa esl article ghostwriting website for school professional dissertation introduction writers services for college cheap problem solving writing service for university popular university essay editing sites for school cheap content editor sites for university popular writing website online esl expository essay proofreading websites au school ghostwriter website uk top dissertation results ghostwriters site for college university essay ghostwriter services online cheap content writing website for university cheap paper proofreading services gb help with esl expository essay on founding fathers custom school essay editing service gb

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn