hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013

    hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013
  • Giá bán:
    325,000 VNĐ
    Nhà xuất bản:
    nhà xuất bản tài chính

hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013

hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013

Nhằm giúp Kế toán trưởng UBND Xã, Phường, Thị trấn kịp thời có các quy định nói trên để áp dụng. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013:

HỆ THỐNG HÓA NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN, CHUYÊN SÂU
VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013

Nội dung quyển Sách hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán xã phường thị trấn 2013 gồm có 06 phần chính:

Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ (Sửa đổi, bổ sung ngày 26/10/2011).
Phần 2: QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 5: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 6: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012.
mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách
chế độ kế toán tài chính ngân sách xã năm 2013
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ – TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.
Nội dung cuốn sách chế độ kế toán tài chính ngân sách xã năm 2013 gồm phần chính sau:
Phần I. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn
Phần II. Quy chế quản lý nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính khác
Phần III. Quy chế lập dự toán, quản lý thu chi và sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách xã, phường, thị trấn
Phần IV. Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
Phần V. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Phần VI. Chế độ kiểm toán và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước
Phần VII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
sách chế độ kế toán tài chính ngân sách xã năm 2013 có giá 325.000 đồng

hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã

hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã

hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã


Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế toán

Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Nhà sách tài chính bán cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã với giá 298 000 đồng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn