luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013

  luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013
 • Giá bán:
  330,000 VNĐ
  Xuất bản:
  T7 năm 2013
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính

luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013

Ngày 20/6/2013, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013 và có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2013. luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thành lập trước ngày 1/7/2006 được đăng ký lại và duy trì hoạt động ở Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được thành lập trước ngày 1/7/2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013 mới nhất
- Thứ nhất đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.Với cách này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu từ sau ngày 1/7/2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư tất cả có trong luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013.
- Thứ hai không đăng ký lại. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật.Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký.
Để cập nhật đầy đủ các quy định mới về Luật Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính cho biên soạn và xuất bản cuốn sách: luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2013 (Đã được quốc hội thông qua ngày 19-6-2013. Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, áp dụng từ ngày 1-8-2013).
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
Phần thứ hai. Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp
Phần thứ tư. Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp
Phần thứ sáu. Chính sách ưu đãi lãi suất – bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh

mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

sách luật công đoàn sửa đổi bổ sung năm 2013
LUẬT CÔNG ĐOÀN SỬA ĐỔI NĂM 2013
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN

nội dung cuốn sách luật công đoàn sửa đổi bổ sung năm 2013:
1. Luật công đoàn sửa đổi bổ sung 2013
2. Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động 2013
3. Hướng dẫn tuyên truyền trong tổ chức công đoàn hiện nay
4. Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2012
5. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình trong tổ chức công đoàn
6. Chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ và người lao động
7. Quy định về đánh giá, xử lý, kỷ luật, khen thưởng trong tổ chức công đoàn
8. Quy định mới về thời gian nghỉ ngơi, nghỉ thai sản, chế độ làm việc
9. Quy định về an toàn lao động – Vệ sinh lao động

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

chúng tôi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước

GIAO SÁCH TẬN NHÀ

chúng tôi giao hàng tận nhà cho tất cả các đơn hàng trong cả nước

MIỄN PHÍ HÓA ĐƠN

Chúng tôi cung cấp Hóa đơn VAT cho tất cả các đơn hàng cho dù quý khách mua 1 cuốn vẫn có Hóa đơn