Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013

cuôn sách bieu thue xuat nhap khau nam 2016 sẽ được phát hành năm 2016

>> alio viên rửa bát nhập khẩu

Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013

Văn bản là một trong những phương tiện không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các đơn vị, tổ chức. Vì vậy, nội dung văn bản phải thể hiện được quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, phải có tính khoa học và tính khả thi. Những đặc tính cơ bản nêu trên của văn bản đòi hỏi người trực tiếp soạn thảo văn bản phải là người có năng lực, trình độ nhất định về kỹ năng nghiệp vụ soạn thảo văn bản, về kiến thức quản lý kinh tế – xã hội, về lịch sử, văn hóa v.v…

Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013

Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19-1-2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, sửa đổi bổ sung Thông tư 55/2005/TT-BNV, Bộ Nội vụ cũng ban hành Quyết định 1313/QĐ-BTC ngày 28-5-2012 Ban hành Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các thể loại văn bản, đồng thời giúp cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện và công chức hành chính văn phòng trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và các cấp chính quyền địa phương, soạn thảo và ban hành được các văn bản, vừa bảo đảm được tính chuẩn mực pháp lý, tổ chức xử lý, phân loại, lưu trữ văn thư một cách hệ thống, khoa học, NXB Lao động xuất bản cuốn sách “KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN, QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ – 301 MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG”.

Nội dung Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013 gồm:

Phần thứ nhất: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý và điều hành
Phần thứ hai: Mẫu các văn bản hành chính thông dụng
Phần thứ ba: Mẫu văn bản dùng trong cơ quan Đảng, công đoàn, tổ chức kinh tế
Phần thứ tư: Mẫu văn bản, hợp đồng kinh tế, kinh doanh
Phần thứ năm: Mẫu văn bản, hợp đồng về lĩnh vực nhà đất, xây dựng
Phần thứ sáu: Mẫu về tổ chức, nhân sự
Phần thứ bảy: Mẫu nội quy, quy chế, điều lệ trong các cơ quan, đơn vị
Phần thừ tám: Mẫu văn bản diễn thuyết, đơn từ
Phần thứ chín: Mẫu văn bản tài chính, kế toán
Phụ lục: Các văn bản chỉ đạo về soạn thảo văn bản và quy chế văn thư mẫu

cuốn sách Tuyển tập các mẫu soạn thảo văn bản 2013 có giá 325 000 đồng

Từ khóa tìm kiếm trên google:

  • các mẫu soạn thảo văn bản
  • cac mau soan thao van ban hanh chinh
  • mau soan thao hinh thuc cong van lien nganh
, ,